Vízminőség szabályozási osztály

Az osztály tevékenysége az alábbi feladatok végzésére irányul:


  • - a vízminőségi monitoring rendszer fejlesztésére irányuló kutatá­sok: hálózatfejlesztést megalapo­zó vizsgálatok, vízminőség-változási tendenciák elemzése, vizs­gálandó komponensek körének értékelése, módszertani és rendszerfejlesztési javaslatok kidolgo­zása;

  • - vízszen­nyező hatások, rendkívüli vízszennyezések vizsgálata és értékelése, célvizsgálatok koordiná­lása;

  • - vízminőség-szabályozási rendszervizsgálatok a pontszerű és nem-pontszerű szennyezőforrások által okozott szennyezőanyag-terhelések csökkentésére irányuló beavatkozási programok megalapozásához;

  • - vízgyűjtő egységekre kiterjedő rendszervizsgálatok, módszertani kutatások a vízminő­ségi matematikai modellezés eszköztárának, valamint a vízminőség-szabályozás gyakorlati módszereinek fejlesztése érdekében;

  • - közreműködés a különböző kétoldalú és egyéb nemzetközi vizs­gálatokban a vízi környezet minő­ségi állapotának felmérése és megóvása érdekében;

  • - a vízbázisok védelmére irányuló átfogó hazai és nemzetközi kutatási projektek ko­ordinálása és végrehajtása.